Josab International AB genomför en expansionsinriktad företrädesemission på högst 22,22 MSEK före emissionskostnader för att i första hand möjliggöra en expansion på prioriterade marknader och även tillföra rörelsekapital.

Josab International har från ett antal investerare, större aktieägare inklusive ledning erhållit teckningsförbindelser, en förhandsteckning och garantiåtaganden uppgående till ett belopp, som motsvarar 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 22,22 MSEK.

Elva befintliga aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av två nya aktier. Det krävs elva teckningsrätter för teckning av två nya aktier. Teckningskursen uppgår till 2,15 SEK per ny Aktie. Teckningsperioden infaller den 29 mars – 20 april 2017.

Den under 2016 decentraliserade försäljningsprocessen i koncernen har reducerat kostnaderna, vilket slår igenom 2017. Josab beräknas redovisa en kraftigt ökad omsättning under 2017 jämfört med 2016. Bolaget har som mål att dela ut 25-50 procent av Koncernens vinst efter skatt med hänsyn tagen till Koncernens expansion, konsolideringskrav och likviditet.

Infoträffar